Chronische functionele klachten

Klachten van chronische pijn of van chronische vermoeidheid komen frequent voor bij kinderen en jongeren. Soms kunnen ze een dermate uitgesproken functionele beperking geven dat een normaal schooltraject en gezins- en sociaal leven onmogelijk worden. Meestal is er onvoldoende of geen éénduidige somatische verklaring voor deze klachten. Wat wel duidelijk is: medicatie en rust verhelpen de pijn en/of vermoeidheid onvoldoende.

In het Zeepreventorium worden deze klachten ondergebracht onder ‘Chronisch Functionele Klachten’ (CFK), in de medische wereld beter gekend als Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten ( SOLK ) 

Voor die kinderen en jongeren voor wie de ambulante zorg onvoldoende antwoord biedt, kan een tijdelijke residentiële revalidatieperiode in het Zeepreventorium overwogen worden. Belangrijke voorwaarde is dat vooraf via medische onderzoek een zuiver somatische aandoening nagekeken werd en dat de idee van functionele klachten wordt geaccepteerd. Ook bij een gekende somatische aandoening kunnen de klachten disproportioneel groot zijn en kunnen chronische functionele klachten geassocieerd zijn.
 

"Ik heb met chronische vermoeidheid en pijn te kampen. Het is voor mij lastig om een evenwicht te vinden tussen rust en activiteit. Hier leer ik mijn grenzen beter stellen. Voordien lag mijn leven helemaal stil." - Martha, 16 jaar.
 

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak op maat.

Het basisconcept bestaat uit tijdscontingent werken, dit wil zeggen activiteiten en rust plannen op tijd en niet meer leven volgens het gevoel. De gevoelssignalen “ik moet rusten” blijken immers niet meer effectief en ook het voortdurend blijven doorgaan, blijkt geen oplossing te bieden. Op basis van een eerste observatieperiode, wordt per patiënt een tijdcontingent schema op maat voorzien. Op regelmatige tijdstippen volgt er een evaluatie door het multidisciplinair team samen met de patiënt en zijn/haar ouders en wordt het dagschema aangepast, i.e. opgebouwd.

In dit proces zijn fysieke conditie, emotioneel welbevinden, educatie over de pijn- en stresspathofysiologie, schoolse loopbaan, sociale contacten en ontspanning elk van even groot belang. Er wordt immers uitgegaan van een samenloop en interactie van verschillende factoren. We werken hierop intensief via het bio-psycho-sociaal model, m.a.w we gaan er van uit dat er een interactie (vicieuze cirkels) bestaat tussen ieders biologische (somatische) factoren, psychische kenmerken en omgevingsfactoren. Op het einde van het verblijf wordt in dialoog gegaan met de thuisschool en omgeving om het bereikte activiteitsniveau praktisch om te zetten naar: een verder aangepast schooltraject,  een rust- en activiteitenschema, een hobby, enz.

Team

  • De (kinder)arts en verpleegkundigen volgen de jongeren, hun fysieke toestand en de labo resultaten nauwkeurig op en passen indien nodig de behandeling aan. We verwachten dat het diagnostische bilan voldoende uitgewerkt is voorafgaand aan het verblijf, gezien  tijdens het verblijf de focus wordt gelegd op revalidatie. Er wordt veel educatie gegeven over lichaamsprocessen, pijn- en stresspathofysiologie.
  • Bij de bewegings- en kinesitherapeut krijgen de jongeren dagelijks bewegingstherapie en sportbegeleiding op maat. Ook relaxatietechnieken worden aangeleerd. De kinesist werkt aan opbouw van fysieke activiteit volgens het tijdcontingent principe, maar in afstemming met de voortdurende feedback van de jongere over zijn/haar klachten.
  • De diëtiste zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden, educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten en het creatief omgaan met de lichamelijke grenzen binnen een haalbaar weekschema.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren, hun ouders en thuisomgeving. De psycholoog werkt volgens de principes van cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie, met thema’s als aanleren van nieuwe coping-strategieën, emotieregulatie, leren omgaan met beperkingen, …
  • Wanneer het team inschat dat dit een meerwaarde biedt voor het traject, wordt advies gevraagd aan een kinder- en jeugdpsychiater, die verbonden is aan het Zeepreventorium. Soms is een vervolgbehandeling aangewezen.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

School

Een volwaardig individueel aangepast leerprogramma kan aangeboden worden in overleg met de thuisschool.

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van ongeveer 20 patiënten, allen met een chronische aandoening.

Duur revalidatieperiode
De duur van de therapie is gemiddeld  6 maanden. Bij bijkomende onderliggende somatische aandoening, zoals bv. reumatische aandoening, kan de duur verlengd worden. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de te behandelen problemen. Daarna volgt een gradueel opbouwende behandelfase die wordt afgesloten met een ruime voorbereiding tot de reïntegratie in de thuisomgeving.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum. De gewone schoolvakanties worden gevolgd, maar de kinderen verblijven deels in het centrum, dit in functie van de therapie.

Kostprijs
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.